Full 1

ALGEMENE VOORWAARDEN

Aanvaarding en toepassing
1.1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden alle overeenkomsten, offerten, aanbiedingen, bestellingen, en alle daaruit voortvloeiende leveringen en verkopen aangegaan met Steakhouse De Klok, beheerd door de hierna vermelde voorwaarden.

1.2. Adres maatschappelijke zetel: Kartina BV, Dorpstraat 40, 2070 Burcht, ondernemingsnummer BE0673.520.389, mail adres: info@steakhouse-deklok.be.

1.3. Onderhavige voorwaarden worden door de klant aanvaard door het loutere feit van het onderhandelen of afsluiten van een overeenkomst met Steakhouse De Klok. De klant erkent kennis te hebben genomen van deze voorwaarden in al haar geschreven en gedrukte bepalingen. Hij of zij erkent dat deze voorwaarden de integrale tekst uitmaken van het tussen partijen tot stand gekomen akkoord, en alle voorgaande mondelinge of schriftelijke voorstellen of afspraken, evenals elke andere mededeling tot nog toe tussen partijen gedaan, vervangen en vernietigen.

1.4. Nietigheid van een of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules.

Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en annulatie
2.1 Alle bestellingen kunnen geplaatst worden op de website www.steakhouse-deklok.be.

2.2 Het aanbod en de illustratieve foto’s op de website worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desalniettemin is het steeds mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Steakhouse De Klok is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft, slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Steakhouse De Klok is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet-of drukfouten of afwijkingen van de in de eventuele illustratieve foto’s voorgestelde producten.

2.3 Alle aanbiedingen op www.steakhouse-deklok.be zijn geldig zolang de voorraad strekt en zijn steeds vrijblijvend. Indien de klant een product koopt waarvan naderhand blijkt dat het niet langer op voorraad is, heeft Steakhouse De Klok het recht om de bestelling te annuleren; desgevallend heeft de klant geen recht op enige schadevergoeding. Aanbiedingen die aan de klant op naam worden gericht, hebben behoudens andere bepalingen een geldigheidsduur van 14 dagen.

2.4 Steakhouse De Klok behoudt zich het recht voor om elke aanvraag tot bestelling te weigeren zonder opgave van reden of indien de klant nog openstaande en al vervallen schulden zou hebben.

2.5 De koopovereenkomst wordt geacht te zijn tot stand gekomen vanaf het ogenblik van de definitieve plaatsing van de bestelling op de website www.steakhouse-deklok.be. Van deze bestelling zal de klant een bevestigingsmail ontvangen. Indien de klant geen bevestigingsmail ontvangt na het plaatsen van de bestelling verbindt de klant zich ertoe Steakhouse De Klok te contacteren. De verkoop wordt geacht te zijn ontstaan op het adres van de Verkoper.

Prijzen en verzendkosten
3.1 De op de website aangegeven prijzen per product zijn inclusief BTW. maar, tenzij anders aangegeven, exclusief verzendingskosten. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. Alle andere taksen of belastingen die ontstaan tussen het ogenblik van de bestelling en de levering vallen ten laste van de Klant. De betaling dient te gebeuren op het adres aan de Dorpstraat 40, 2070 Burcht.

3.2 De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

3.2 Steakhouse De Klok houdt zich het recht voor de prijzen eenzijdig aan te passen op haar website.

Betaling
4.1 Alle betalingen gebeuren online via Mollie.com.

4.2 Steakhouse De Klok behoudt zich het recht voor haar prestaties op te schorten en de overeenkomst eenzijdig op te zeggen in geval van uitblijven van betaling, en kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor welk danige schade.

Levering en uitvoering van de overeenkomst
5.1 Artikelen besteld via deze webwinkel (www.Steakhouse-DeKlok.be) worden geleverd in België en Frankrijk. De klant dient tijdens het bestelproces te kiezen tussen afhalen en leveren van de bestelling. In verband met informatie over de status van zijn Bestelling, dient de Klant na het plaatsen van de Bestelling telefonisch of per e-mail bereikbaar te zijn voor Steakhouse De Klok.

5.2 Indien de Klant kiest voor het afhalen van de Bestelling, dan dient hij op de gekozen tijd aanwezig te zijn op de afhaal locatie van Steakhouse De Klok, zijnde Dorpstraat 40, 2070 Burcht.

5.3 Indien de Klant kiest voor levering van de bestelling, dient de klant het adres van levering correct in te vullen bij het plaatsen van de bestelling en is uitsluitend verantwoordelijk hiervoor.

5.4 De klant dient aanwezig te zijn op het door de Klant aangegeven bezorgadres om de bestelling in ontvangst te kunnen nemen. Wij zullen nooit een tweede levering aanbieden, gezien het om verse producten gaat en dit niet mogelijk is als wij kwaliteit willen garanderen. Indien u niet aanwezig bent, is er sprake van niet levering en dit is finaal. U kan nooit enige schadevergoeding eisen voor een dergelijke niet-levering.

5.5 Indien de bestelling niet kan worden afgeleverd op het adres opgegeven door de Klant, behoudt Steakhouse De Klok het recht om de overeenkomst van rechtswege te beëindigen, onverminderd haar andere rechten. De Klant zal van de beëindiging worden verwittigd door Steakhouse De Klok. In ieder geval komen desgevallend de nutteloze transportkosten ten laste van de Klant en zal, indien de levering bederfbare goederen betrof, de Klant gehouden blijven tot volledige betaling.

5.6 Bij aflevering van de Bestelling kan Steakhouse De Klok vragen om identificatie als de Bestelling alcoholische producten of andere producten met een leeftijdslimiet bevat. Als de Klant zich niet adequaat kan identificeren of niet voldoet aan de minimumleeftijdseisen, weigert Steakhouse De Klok de betreffende producten aan de klant te leveren. In dit geval kunnen annuleringskosten in rekening worden gebracht.

Eigendomsvoorbehoud
6.1 De geleverde producten blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Steakhouse De Klok.
6.2 De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Steakhouse De Klok te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

6.3 Alle producten, labels, video’s, afbeeldingen, websitepagina’s, ontwerpen, studies, intellectuele eigendomsrechten,… blijven ten allen tijde eigendom van Steakhouse De Klok. Zij mogen in geen geval gebruikt, medegedeeld of gekopieerd worden, zelfs gedeeltelijk, zonder toelating van Steakhouse De Klok.

Herroepingsrecht
7.1 De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Steakhouse De Klok.

Onverminderd de uitzonderingen opgelijst in art. 7.2, kan de Klant de aankoop van het product herroepen binnen de 14 kalenderdagen.

Voor goederen begint deze termijn te lopen de dag na de levering aan de Klant. Voor diensten daarentegen vanaf de dag na het afsluiten van de Overeenkomst. De Klant is voor deze herroeping noch de betaling van een boete, noch de opgave van motief verschuldigd.

Om rechtsgeldig zijn herroepingsrecht uit te oefenen dient de Klant Steakhouse De Klok per aangetekende post of via e-mail aan info@steakhouse-deklok.be mee te delen dat hij afziet van de aankoop.

Steakhouse De Klok heeft steeds het recht om deze herroeping te weigeren indien bij de terugzending ervan blijkt dat het product sporen van schade, gebruik óf van slijtage vertoont. In elk geval dienen naast het product ook alle meegezonden documentatie, en verpakkingsmateriaal te worden gevoegd bij de terugzending.

De kosten en het risico verbonden aan het terugzenden van het product zijn ten laste van de klant. De adresgegevens van het depot, waarnaar de consument bij een eventuele herroeping het product dient terug te zenden zijn: Dorpstraat 40, 2070 Burcht.

Bij het uitoefenen van dit herroepingsrecht zal Steakhouse De Klok aan de Klant binnen de 30 dagen na de ontvangst van de herroeping én de teruggave van het product, het aankoopbedrag van het geretourneerde goed of dienst terugbetalen onder aftrek van de eventuele gemaakte kosten (o.m. transport, eventuele cadeauverpakking, verzekering, aanvullende diensten, enz..).

7.2 Uitzonderingen op het herroepingsrecht. Voor de volgende Producten beschikt de Klant niet over een herroepingsrecht :

van diensten waarvan de uitvoering met instemming van de consument begonnen is vóór het einde van de herroepingstermijn uit art. 7.1;
de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Steakhouse De Klok geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
Producten die volgens de specificaties van de Klant zijn vervaardigd, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn
Producten die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, die verzegeld zijn en niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken, in het bijzonder doch niet beperkt tot verzorgings- en hygiënische producten alsook levensmiddelen.
de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid, in het bijzonder doch niet beperkt tot de op de website verkochte levens- en voedingsmiddelen;
de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
Garantie
8.1 De Klant geniet een wettelijke garantie voor elk gebrek aan overeenstemming inzake roerende lichamelijke zaken. Consumeerbare goederen worden hiervan uitdrukkelijk uitgesloten. Dit op voorwaarde evenwel dat dit gebrek bestaat op het ogenblik van de levering en zich manifesteert binnen de twee jaar te rekenen vanaf die levering. Indien de Producten tweedehandsgoederen betreffen, wordt voormelde termijn teruggebracht tot één jaar.

In het geval van een gebrek aan overeenstemming dient de Klant Steakhouse De Klok op de hoogte te brengen uiterlijk binnen de twee dagen vanaf de dag waarop hij het gebrek heeft vastgesteld. De artikelen 1649bis t.e.m. 1649octies Burgerlijk Wetboek zijn van toepassing.

Als het Product tijdens de garantieperiode een defect vertoont dient de Klant het goed, teneinde het te laten onderzoeken of vervangen, te bezorgen op: Dorpstraat 40, 2070 Burcht, België.

De garantie is evenwel niet van toepassing indien het gebrek zou zijn veroorzaakt door onoplettendheid, beschadiging of niet-conform gebruik van het Product door de klant. Indien het product niet kan vervangen worden door een identiek of equivalent product, dan heeft de klant recht op een prijsvermindering of terugbetaling onder de vorm van een tegoedbon. Dit geldt niet wanneer de klant het product desondanks het gebrek geconsumeerd heeft.

8.2 Eventuele klachten omtrent zichtbare gebreken aan het product dienen op straffe van verval te worden gemeld uiterlijk de tweede dag na levering.

De klant dient eventuele klachten omtrent verborgen gebreken te melden binnen een termijn van 14 dagen ná ontdekking van het gebrek in kwestie.

8.3 Indien het product niet onder enige garantie valt, dan zijn de kosten verbonden aan het onderzoek naar of herstel van het gebrek ten laste van de Klant. Indien de Klant deze kosten niet betaalt terwijl Steakhouse De Klok het product in detentie heeft, vervalt na verloop van het uitblijven van betaling wordt het opnieuw eigendom van Steakhouse De Klok en wordt een inningsprocedure gestart.

Klachten
9.1 Klachten betreffende de levering van artikelen/ facturen moeten binnen de 2 dagen na ontvangst van de artikelen/facturen aangetekend verzonden worden naar het adres van de maatschappelijke zetel.
Klantendienst
10.1 De klantendienst van Steakhouse De Klok is bereikbaar op het telefoonnummer +32(0)3 254.10.33 , via e-mail op info@steakhouse-deklok.be. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Overmacht
11.1 In geval van overmacht is Steakhouse De Klok niet gehouden haar verplichtingen ten aanzien van de klant na te komen, minstens worden ze opgeschort voor de duur van de overmacht.

11.2 Onder overmacht wordt onder andere (niet limitatief) verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel/ gedeeltelijk wordt verhinderd.

Bescherming persoonsgegevens
12.1 De door de klant verstrekte informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen / reserveringen. In het geval de correcte gegevens ontbreken wordt de bestelling / reservering geannuleerd.

12.2 De verstrekte persoonsgegevens worden opgeslagen in het informaticasysteem van Steakhouse De Klok. Zij verbindt er zich toe deze gegevens uitsluitend aan te wenden ter uitvoering van de overeenkomsten. Deze gegevens kunnen tevens gebruikt worden om de klant te informeren over haar marketing en activiteiten.

12.3 De klant kan zijn persoonlijke gegevens raadplegen, verbeteren of wijzigen door een aangetekende ondertekende brief te richten aan Steakhouse De Klok. Onder geen beding worden deze persoonsgegevens overgemaakt aan derden.

Aansprakelijkheid
13.1 De aansprakelijkheid van Steakhouse De Klok voor het niet naleven van haar contractuele verplichtingen kan niet ingeroepen worden in geval van toevallige omstandigheden of overmacht. Onder overmacht wordt onder meer niet-exhaustief begrepen: nationale of lokale noodsituaties, daden of nalatigheden van de overheid, acties van werknemers (waaronder stakingen en lock-outs), bugs in software van derden, storingen in het (tele)communicatienetwerk en handelingen of nalatigheden van derden die buiten de redelijke controle macht van Steakhouse De Klok vallen (zoals een staking bij de transport- of postorderbedrijven met een laattijdige levering aan de Koper als gevolg)

13.2 Aansprakelijkheid voor indirecte schade of gevolgschade is onder alle omstandigheden uitgesloten. Steakhouse De Klok kan zo op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het eventuele falen van haar producten.

13.3 De klant is als enige aansprakelijk voor het behoorlijk en geoorloofd gebruik van producten daarbij rekening houdend met de specificaties, de vermeldingen weergegeven op de verpakkingen van producten, de documentatie en de instructies van Steakhouse De Klok.

13.4 Steakhouse De Klok zal ten opzichte van de klant enkel aansprakelijk zijn voor de werkelijke geleden en bewezen schade voortvloeiend uit de in de met de Steakhouse De Klok gesloten overeenkomsten opgenomen verplichtingen, aldus met uitsluiting van enige andere impliciete of niet -geschreven verplichtingen. De aansprakelijkheid van Steakhouse De Klok zal in ieder geval niet groter zijn dan het totaal van de aan de klant gefactureerde en door hem betaalde bedragen voor de koopprijs.

13.5 De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet voor opzet en grote schuld in hoofde van Steakhouse De Klok.

Wanprestatie
14.1 Indien de Klant zijn betalingsverplichting niet nakomt, is hij op het totale openstaande bedrag in hoofdsom eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 150.
Geen afstand en nietigheid
15.1 Het feit dat de Verkoper op een bepaald moment beslist om geen aanspraak te doen op één van de clausules van deze Algemene voorwaarden of de Wettelijke vermeldingen en informatie, geldt in geen geval als definitieve afstand van deze clausules.
15.2 Bij ongeldigheid of nietigheid van één van de bepalingen van deze Algemene voorwaarden blijven de andere clausules onverminderd van toepassing en afdwingbaar.

Bewijs
16.1 De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Varia
17.1 De rechten en verplichtingen die uit de overeenkomsten gesloten met Steakhouse De Klok voor de klant voortvloeien, zullen noch gedeeltelijk noch in hun geheel op derden kunnen worden overgedragen, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van Steakhouse De Klok.

17.2 Indien een bepaling van een met Steakhouse De Klok gesloten overeenkomst of de toepassing ervan voor om het even welke partij of omstandigheid, op gelijk welk niveau onuitvoerbaar zou worden of zijn, zal dat aan de rest van de overeenkomst geen afbreuk doen.

Toepasselijk recht en exclusieve bevoegdheid
18.1 In geval van geschil in rechte zijn enkel de rechtbanken uit het arrondissement Antwerpen bevoegd.

18.2 De contractuele relatie tussen Partijen wordt exclusief beheerst door het Belgisch vigerend recht. Het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.